Commit ad5685cf authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Rekurze: Překlep

parent e7fdf75b
......@@ -14,7 +14,7 @@ def gen01(n, p=[]):
gen01(n-1, p + [1])
### V předchozím řešení se v každém volání funkce kopíruje seznam až n prvků,
### takže i vnitřní vrcholy stromu rekurze mají linearní složitost. Toho se můžeme
### takže i vnitřní vrcholy stromu rekurze mají lineární složitost. Toho se můžeme
### zbavit, když prefix místo v argumentu funkce předáváme v proměnné sdílené
### všemi instancemi funkce.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment