Commit e7fdf75b authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Merge branch 'master' of gitlab.kam.mff.cuni.cz:mj/prm2

parents 1989b6bb 01945cfe
......@@ -38,8 +38,9 @@ class SortedList:
def pred(self, x):
"""Vrátí předchůdce čísla x, tedy největší prvek seznamu,
který je ostře menší než x. Není-li takový, vrátí None.
"""Vrátí předchůdce čísla x, tedy největší hodnotu v seznamu,
která je ostře menší než x. Není-li taková, vrátí None.
Číslo x může, ale nemusí být prvkem seznamu.
"""
# TODO
......@@ -47,8 +48,9 @@ class SortedList:
def succ(self, x):
"""Vrátí následníka čísla x, tedy nejmenší prvek seznamu,
který je ostře větší než x. Není-li takový, vrátí None.
"""Vrátí následníka čísla x, tedy nejmenší hodnotu v seznamu,
která je ostře větší než x. Není-li taková, vrátí None.
Číslo x může, ale nemusí být prvkem seznamu.
"""
# TODO
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ def expect_items(sorted_list, elements):
this = sorted_list.first
for x in elements:
assert this, "Nalezen konec seznamu místo prvku {}".format(x)
assert this.value == x, "Nalezen prvke {} místo {}".format(this.value, x)
assert this.value == x, "Nalezen prvek {} místo {}".format(this.value, x)
this = this.next
assert not this, "Nalezen nadbytečný prvek {} na konci seznamu".format(this.value)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment