Commit 9a977ccb authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

TODO

parent fd79b21c
......@@ -2,9 +2,9 @@
- and/or vyhodnocované zkráceně
- if jako výraz?
- sort(key=...)
- funkce vyšších řádů
- rekurze
- životnost objektů, destruktory, weak references
- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat
- 10: sorted(key=...) může vracet tuple
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment