Commit fd79b21c authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Soubory a výjimky

parent 384cc5ab
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Soubory a výjimky}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Soubory}
Soubor je pojmenovaná posloupnost {\bf bajtů} (8-bitových hodnot).
~
Nás budou zajímat hlavně {\bf textové soubory:}
\begin{itemize}
\item Skládají se ze {\bf znaků} převedených na bajty nějakým {\bf kódováním},
nejčastěji:
\begin{itemize}
\item ASCII (\uv{\kern1pt anglická abeceda} o~95 znacích)
\item iso-8859-2 (navíc znaky východoevropských jazyků)
\item cp1250 (něco podobného specifického pro Windows)
\item UTF-8 (vícebajtové znaky, pokrývá většinu jazyků světa)
\end{itemize}
\item Soubor je členěn na řádky, každý končí speciálním {\bf znakem konce řádku}
(pozor, různé operační systémy ukončují řádky různě, ale Python to překládá).
\end{itemize}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Jednoduchý příklad}
\verbatiminput{file-triv.py}
{\bf open} otevírá soubor, dostává:
\begin{itemize}
\item jméno souboru
\item mód přístupu:
\begin{itemize}
\item {\tt r} = čtení
\item {\tt w} = zápis (založí/vyprázdní soubor)
\item {\tt a} = zápis na konec (append)
\item {\tt r+/w+} = čtení i zápis
\item {\tt rb} = binární čtení (bajty, ne text)
\end{itemize}
\item {\tt encoding=}kódování (default: podle OS)
\end{itemize}
\bigskip
Explicitnimu {\bf close} se můžeme vyhnout takto:
\verbatiminput{file-with.py}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Co můžeme dělat se souborem}
Metody souborů:
\begin{itemize}
\item {\tt f.write(text)} -- zapíše text
\item {\tt f.read(n)} -- přečte dalších $n$ znaků ({\tt ""} na konci)
\item {\tt f.read()} -- přečte všechny zbývající znaky
\item {\tt f.readline()} -- přečte další řádek (včetně {\tt {\char92}n}) nebo {\tt ""}
\item {\tt f.seek(...)} -- přesune se na danou pozici v~souboru
\end{itemize}
\bigskip
Další operace:
\begin{itemize}
\item {\tt print(..., file=f)}
\item {\tt for line in f:} -- cyklus přes řádky souboru
\end{itemize}
\bigskip
Pozor, řádky končí na {\tt "{\char92}n"}, hodí se zavolat {\tt rstrip()}.
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Standardní vstup a výstup}
Vždy je k~dispozici:
\medskip
\begin{itemize}
\item {\tt sys.stdin} -- standardní vstup (odtud čte {\tt input()})
\item {\tt sys.stdout} -- standardní výstup (sem píše {\tt print()})
\item {\tt sys.stderr} -- standardní chybový výstup
\end{itemize}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Formátování}
\py{%
"\{\} leží \{\}".format("kočka", "na okně")
}{%
'kočka leží na okně'
}
\py{%
"\{1\} leží \{0\}".format("kočka", "na okně")
}{%
'na okně leží kočka'
}
\py{%
"\{kdo\} leží \{kde\}".format(kdo="pes", kde="v boudě")
}{%
'pes leží v boudě'
}
\py{%
kdo="lenochod"\\
kde="na větvi"\\
f"\{kdo\} leží \{kde\}"
}{%
'lenochod leží na větvi'
}
\py{%
"\{0:05\} < \{1:05\}".format(1, 2)
}{%
'00001 < 00002' \cmt{(další varianty viz dříve)}
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Hlášení chyb}
{\bf test.py:}
\verbatiminput{test.py}
\medskip
{\bf Po spuštění dostaneme:}
\verbatiminput{test.err}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Výjimky}
Chyba vygeneruje {\bf výjimku}, například těchto typů:
\medskip
\begin{itemize}
\item ZeroDivisionError -- dělení nulou
\item ValueError -- chybný argument (třeba {\tt log(-4)})
\item IndexError -- přístup k~indexu mimo rozsah
\item KeyError -- čtení neexistujícího klíče ve slovníku
\item FileNotFoundError -- otevření neexistujícího souboru
\item MemoryError -- došla paměť
\item KeyboardInterrupt -- běh programu přerušen pomocí Ctrl-C
\end{itemize}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Odchycení výjimky}
\verbatiminput{exception.py}
\medskip
Výjimky jsou objekty, jejich typy jsou třídy.
\medskip
Výjimka se umí převést na řetězec ({\tt print} ji vypíše).
\medskip
Výjimka má atributy (detaily toho, co se stalo a kde).
\medskip
Typy výjimek tvoří hierarchii (třeba {\tt FileNotFoundError} je potomkem {\tt OSError}),
{\tt except} umí zachytit i obecnější typ.
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Vyvolání výjimky}
\py{%
raise RuntimeError("Jejda!")
}{%
Traceback (most recent call last):\\
~~File "<stdin>", line 1, in <module>\\
RuntimeError: Jejda!
}
\py{%
assert 1 == 2
}{%
[...]\\
AssertionError
}
\py{%
assert 1 == 2, "Svět se nezbláznil"
}{%
[...]\\
AssertionError: Svět se nezbláznil
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\end{document}
SLIDES=11-soubory.pdf
include ../Makerules
try:
x, y = map(int, input().split())
print(x/y)
except ZeroDivisionError:
print("Nulou dělit neumím.")
except ValueError as x:
print("Chyba:", x)
print("Zadejte prosím dvě čísla.")
f = open('soubor.txt', 'w')
f.write('Hej mistře!\n')
f.close()
with open('soubor.txt', 'w') as f:
f.write('Hej mistře!\n')
Traceback (most recent call last):
File "test.py", line 4, in <module>
f(1, 0)
File "test.py", line 2, in f
print(x/y)
ZeroDivisionError: division by zero
def f(x, y):
print(x/y)
f(1, 0)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment