Commit 4b0a40cb authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Objekty: Opravy okolo namespaces

parent 2e31feb9
......@@ -7,7 +7,7 @@
\title{Programování 1: Třídy a objekty}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\date{2020}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
......@@ -267,7 +267,7 @@ True
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Jak to funguje uvnitř}
\begin{frame}{Jak to funguje uvnitř: namespaces a scope}
{\bf Prostory jmen (namespaces):}
......@@ -276,7 +276,7 @@ True
\begin{itemize}
\item Zabudované funkce (třeba {\tt print})
\item Globální jména (proměnné, funkce)
\item Lokální jména uvnitř funkce
\item Lokální jména uvnitř funkce (každého zavolání)
\item Jména definovaná v~třídě
\item Jména definovaná v~objektu
\end{itemize}
......@@ -284,7 +284,7 @@ True
\medskip
Obyčejné jméno se hledá ve všech prostorech, které jsou na daném
místě v~programu \uv{vidět}.
místě v~programu \uv{vidět}. Tomu se říká {\bf scope.}
\medskip
......@@ -306,7 +306,8 @@ místě v~programu \uv{vidět}.
\begin{frame}{Jak to funguje uvnitř: zabudované typy}
{\bf Zabudované typy jako int, str apod.} jsou rovněž třídy.
Volání {\tt int()} nebo {\tt int("1")} je prostě vytvoření objektu dané třídy.
Volání {\tt int()} nebo {\tt int("1")} je prostě vytvoření objektu dané třídy
(nebo recyklování existujícího u~neměnných typů).
\medskip
......
......@@ -5,6 +5,6 @@
- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat
- objektový DÚ: páry jsou hrozně matoucí
- ukázat ipython
- dataclass
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment