Commit 2e31feb9 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Slovníky: Porovnávání se také hodí ukázat

parent 2d8a1801
......@@ -104,6 +104,12 @@ a - b
\{'d'\}
}
\py{%
a == b \cmt{(obsahují tytéž prvky?)}
}{%
False
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
......@@ -143,6 +149,12 @@ teploty.get("Peklo", -999)
-999
}
\py{%
teploty == \{\} \cmt{(mají tytéž klíče i hodnoty k~nim?)}
}{%
False
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment