Commit fdd1412a authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

ADS2: Doplněna dvě nepovinná témata

Po domluvě s Ondrou Čepkem doplněna dvě témata, která ve starých
syllabech byla a pak jsme vypustili jako příliš detailní.
parent 50f0665e
...@@ -38,11 +38,12 @@ Přednáška o různých typech algoritmů a jejich časové složitosti (navazu ...@@ -38,11 +38,12 @@ Přednáška o různých typech algoritmů a jejich časové složitosti (navazu
* polynomiální transformace a redukce mezi rozhodovacími problémy * polynomiální transformace a redukce mezi rozhodovacími problémy
* nedeterministické algoritmy, třídy P a NP * nedeterministické algoritmy, třídy P a NP
* NP-úplnost * NP-úplnost
* pseudopolynomiální algoritmy * pseudopolynomiální algoritmy a _silná NP-úplnost_
1. Aproximační algoritmy (1 přednáška) 1. Aproximační algoritmy (1 přednáška)
* použití aproximačních algoritmů, poměrová a relativní chyba * použití aproximačních algoritmů, poměrová a relativní chyba
* jeden až dva jednoduché příklady aproximačních algoritmů (knapsack, bin-packing, rozvrhování na paralelních strojích) včetně horního odhadu pro jejich poměrovou (nebo relativní) chybu * jeden až dva jednoduché příklady aproximačních algoritmů (knapsack, bin-packing, rozvrhování na paralelních strojích) včetně horního odhadu pro jejich poměrovou (nebo relativní) chybu
* _aproximace TSP s trojúhelníkovou nerovností, neaproximovatelnost TSP bez ní_
* aproximační schéma: princip a příklad * aproximační schéma: princip a příklad
1. Pravděpodobnostní algoritmy a kryptografie (1 přednáška) 1. Pravděpodobnostní algoritmy a kryptografie (1 přednáška)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment