Commit 50f0665e authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

ADS2: Vracím zapomenuté pseudopolynomiální algoritmy

parent e4ff3dc4
......@@ -37,7 +37,8 @@ Přednáška o různých typech algoritmů a jejich časové složitosti (navazu
1. Převoditelnost problémů a třídy časové složitosti (2 přednášky)
* polynomiální transformace a redukce mezi rozhodovacími problémy
* nedeterministické algoritmy, třídy P a NP
* NP-úplnost
* NP-úplnost
* pseudopolynomiální algoritmy
1. Aproximační algoritmy (1 přednáška)
* použití aproximačních algoritmů, poměrová a relativní chyba
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment