Commit f35db91e authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Přehození témat podle návrhu Jana Hrice

parent 20f0aaa7
......@@ -14,21 +14,6 @@ potřebných pro jejich implementaci. Navazuje na výklad v přednášce
* výpočetní model RAM
* asymptotická notace
1. Stromové datové struktury (1.5 přednášky)
* binární vyhledávací stromy
* AVL stromy
* (a,b)-stromy
* _červeno-černé stromy_
1. Hešování (1 přednáška)
* popis jednoduchých strategií řešení kolizí
* analýza průměrné časové složitosti vyhledávání
* univerzální hešování
1. Třídění (1 přednáška)
* analýza průměrného případu pro Quicksort, randomizovaný Quicksort
* dolní odhad složitosti porovnávacích třídících algoritmů (rozhodovací stromy)
1. Základní grafové algoritmy (1 přednáška)
* prohledávání do hloubky na neorientovaném grafu, detekce mostů _a artikulací_
* prohledávání do hloubky na orientovaném grafu, tranzitivní uzávěr, topologické číslování
......@@ -44,6 +29,17 @@ potřebných pro jejich implementaci. Navazuje na výklad v přednášce
* Jarníkův a Borůvkův algoritmus
* _Kruskalův algoritmus a datová struktura pro Union-Find_
1. Stromové datové struktury (1.5 přednášky)
* binární vyhledávací stromy
* AVL stromy
* (a,b)-stromy
* _červeno-černé stromy_
1. Hešování (1 přednáška)
* popis jednoduchých strategií řešení kolizí
* analýza průměrné časové složitosti vyhledávání
* univerzální hešování
1. Metoda rozděl a panuj (2.5 přednášky)
* obecné schéma algoritmů typu rozděl a panuj, souvislost jejich složitosti s rekurentními rovnicemi
* substituční metoda řešení rekurentních rovnic a „master theorem (kuchařka)“
......@@ -54,3 +50,7 @@ potřebných pro jejich implementaci. Navazuje na výklad v přednášce
* obecný princip dynamického programování
* editační vzdálenost řetězců
* _optimální vyhledávací stromy_
1. Třídění (1 přednáška)
* analýza průměrného případu pro Quicksort, randomizovaný Quicksort
* dolní odhad složitosti porovnávacích třídících algoritmů (rozhodovací stromy)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment