Commit e4ff3dc4 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Učitelské ADS2: Zpřesnění odhadu #hodin

parent 81e9bb46
......@@ -33,7 +33,7 @@ Navazuje na NTIN060 (ADS1), nahrazuje NTIN061 (ADS2) a NTIN071 (Automaty a grama
* jeden až dva jednoduché příklady aproximačních algoritmů (knapsack, bin-packing, rozvrhování na paralelních strojích) včetně horního odhadu pro jejich poměrovou (nebo relativní) chybu
* aproximační schéma: princip a příklad
1. Konečné automaty (1 přednáška)
1. Konečné automaty (1.5 přednáška)
* základní pojmy: slova už známe z vyhledávání v textu,
jazyk je vlastně totéž co rozhodovací problém
* definice konečného automatu (DFA), syntaxe a sémantika, regulární jazyk
......@@ -59,7 +59,7 @@ Navazuje na NTIN060 (ADS1), nahrazuje NTIN061 (ADS2) a NTIN071 (Automaty a grama
* algoritmus testující příslušnost slova do bezkontextového jazyka
pomocí dynamického programování
1. Turingovy stroje (1 přednáška)
1. Turingovy stroje (1.5 přednášky)
* obousměrný konečný automat
* bez důkazu: obousměrné automaty jsou stejně silné jako jednosměrné
* Turingův stroj (TM)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment