Commit 421f395a authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Kódy předmětů už dávno začínají na "N"

parent f35db91e
# TIN060: Algoritmy a datové struktury I
# NTIN060: Algoritmy a datové struktury I
## Anotace
Úvodní přednáška o základních typech algoritmů a datových strukturách
......
# TIN061: Algoritmy a datové struktury II
# NTIN061: Algoritmy a datové struktury II
## Anotace
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment