Commit ff001845 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Poznámky k PyCharmu

parent 5d1d9b2e
PyCharm
=======
- help k položkám menu ve status line
- editor
- automatické doplňování závorek / uvozovek
- nápověda:
- doplňování identifikátorů
- parametry funkce (automaticky nebo Ctrl-P)
- dokumentace (Ctrl-Q, z dokumentačních komentářů)
- Tab/Ctrl-Tab i na označený text
- ukazuje další výskyty téhož identifikátoru
- skok na definici (menu nebo Ctrl-B)
- Ctrl-Shift+Up/Down na přesun kusů kódu
- Ctrl-W na rozšíření výběru
- folding
- automatické anotace kódu (konfigurovatelné)
- chyby
- varování
- stylistické prohřešky
- refactoring:
- např. přejmenování funkce včetně všech volání
- instalování modulů
- lokální prostředí (venv) pro projekt
- "import něco_neznámého": anotace vybídne k instalaci
- File -> Settings -> Project -> Project interpreter
- debugger
- breakpoints
- run/pause
- stepping over/in
- přehled proměnných
- ve zdrojáku se u přiřazení objevuje komentář s aktuální hodnotou
- watches
- "view as Array" u polí z NumPy
- pohled na zásobník (to je hezky vidět na rekurzivních funkcích)
......@@ -24,32 +24,3 @@ text
tick_params
xkcd
------
PyCharm
- help k položkám menu ve status line
- installing modules
- highlighting uses of variable etc.
- debugger
- breakpoints
- stepping over/in
- var comments in source
- variables
- watches
- "view as Array"
- run/pause
- stack
- PEP 8 warnings
- automatické doplňování závorek/uvozovek/...
- Tab/Ctrl-Tab i na bloky
- folding
- refactor: rename var/func, extract var
- dokumentační komentáře
- type hints?
- self se neanotuje
- Ctrl-W
- Ctrl-Shift+Up/Down
- propojení s Gitem
- TODO
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment