Commit a1b6b935 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

RaP: Komentáře

parent a68c9a46
#!/usr/bin/python3
# Třídicí algoritmus Mergesort
def merge(x, y):
"""Slévání dvou setříděných posloupností."''
i = j = 0
out = []
......
#!/usr/bin/python3
# Výběr k-tého nejmenšího prvku algoritmem Quickselect
def quickselect(x, k):
......
#!/usr/bin/python3
# Třídění algoritmem Quicksort
# Tato verze je optimalizovná na přímočarost: oproti Quicksortu
# z přednášky nepřehazuje prvky na místě a místo toho si je zkopíruje.
# Je tak lépe vidět, co se děje, ale stojí nás to linearně paměti navíc.
def quicksort(x):
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment