Commit 9304c9e3 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

gen-k1: Oprava překlepu

parent f4fce2fd
......@@ -31,7 +31,7 @@ def countk1(n, k):
result += countk1(n-1, k-1)
return result
### Počítačí funkce je ovšem pomalá: výsledek je kombinační číslo (poznáváte
### Počítací funkce je ovšem pomalá: výsledek je kombinační číslo (poznáváte
### v naší funkci součtový vzorec z Pascalova trojúhelníku?) a nasčítáme ho
### postupně z jedniček. Přitom "n nad n/2" je řádově 2^n / √n. Stejně jako
### u příkladu s Fibonacciho čísly si můžeme mezivýsledky pamatovat a tím
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment