Commit 8a275944 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Seznamy: Překlepy

parent 82cc9ae3
#!/usr/bin/python3
# Obousměrné spojové seznamy s předáváním na konec
# Jednosměrné spojové seznamy s předáváním na konec
import sys
......
#!/usr/bin/python3
# Obousměrné spojové seznamy s předáváním na začátek
# Jednosměrné spojové seznamy s předáváním na začátek
import sys
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment