Commit 228ccda4 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Typing: Poznámky k PyCharmu

parent 607c18d0
......@@ -8,7 +8,7 @@ PyCharm
- doplňování identifikátorů
- parametry funkce (automaticky nebo Ctrl-P)
- dokumentace (Ctrl-Q, z dokumentačních komentářů)
- Tab/Ctrl-Tab i na označený text
- Tab/Shift-Tab i na označený text
- ukazuje další výskyty téhož identifikátoru
- skok na definici (menu nebo Ctrl-B)
- Ctrl-Shift+Up/Down na přesun kusů kódu
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment