Commit fd469ed0 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Objekty: Další protokoly

parent 32ed0799
......@@ -167,7 +167,25 @@ True
\smallskip
Podobně jde předefinovat všechny operátory včetně {\bf []} a {\bf .}
Podobně jde předefinovat všechny operátory.
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Další protokoly}
Další protokoly, které může třída implementovat:
\medskip
\begin{itemize}
\item Konverze na bool, str, int, float
\item Indexování: čtení/zápis/mazání {\it obj\/}{\bf [...]}, {\bf len(}{\it obj\/}{\bf )}
\item Přístup k~atributům: čtení/zápis/mazání {\it obj\/}{\bf .klíč}
\item Volání jako funkce
\item Iterátor pro {\bf for} {\it x\/} {\bf in} {\it objekt\/}
\end{itemize}
\end{frame}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment