Commit ee9cdab0 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

04: Další příklady z cvičení

parent 3df3a2a4
#!/usr/bin/env python3
# Výpočet celočíselné druhé odmocniny binárním vyhledáváním.
x = int(input())
# Odmocnina se nachazí v intervalu [l, p]
l = 0
p = x
while l <= p:
stred = (l+p) // 2
pokus = stred**2
if pokus == x:
print("Odmocnina je", stred)
break
elif pokus < x:
l = stred + 1
else:
p = stred - 1
else:
print("Odmocnina není celé číslo")
#!/usr/bin/env python3
# Přibližné řešení rovnice x=cos(x) binárním vyhledáváním
from math import cos
# Udržujeme interval [l,p] takový, že x-cos(x) má na obou
# krajích intervalu opačná znaménka.
l = 0
p = 1
while p-l > 1e-10:
x = (l+p) / 2
if x-cos(x) < 0:
l = x
else:
p = x
print("Kořen leží mezi", l, "a", p)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment