Commit e12423fc authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

03: Seznamy

parent 4bbd1734
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Seznamy}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
\input ../slidemac.tex
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Seznamy a jejich indexování}
\py{%
cisla = [11, 22, 33, 44, 55]
}{%
}
\py{%
cisla[0]
}{%
11
}
\py{%
cisla[2]
}{%
33
}
\py{%
cisla[-1]
}{%
55
}
\py{%
len(cisla)
}{%
5
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Vnořené seznamy}
\py{%
matice = [[11, 12, 13], [21, 22, 23]]
}{%
}
\py{%
matice[0]
}{%
[11, 12, 13]
}
\py{%
matice[0][2]
}{%
13
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
% \begin{frame}{Řetězec se také chová jako seznam}
%
% \py{%
% slovo = "mňau"\\
% len(slovo)
% }{%
% 4
% }
%
% \py{%
% slovo[1]
% }{%
% 'ň'
% }
%
% \py{%
% slova = ["mňau", "haf", "kvák"]\\
% slova[1]
% }{%
% 'haf'
% }
%
% \end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Cyklus for}
\py{%
slova = ["mňau", "haf", "kvák"]\\
for x in slova:\.
\>print(x)
}{%
mňau\\
haf\\
kvák
}
\py{%
for x in range(1, 5):\.
\>print(x)
}{%
1\\
2\\
3\\
4
}
\py{%
for i in range(len(x)):\.
\>print(x[i])
}{%
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Operace se seznamy}
\py{%
slova = ["mňau", "haf", "kvák"]\\
slova.append("íá")\\
slova
}{%
['mňau', 'haf', 'kvák', 'íá']
}
\py{%
[1, 2] + [3, 4, 5]
}{%
[1, 2, 3, 4, 5]
}
\py{%
[0] * 5
}{%
[0, 0, 0, 0, 0]
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Chyták: proměnné na seznamy jen odkazují!}
\py{%
x = [1, 2, 3]\\
y = x\\
x[2] = 9\\
y
}{%
[1, 2, 9]
}
\py{%
m = [[0] * 4] * 3\\
m
}{%
[[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]
}
\py{%
m[0][0] = 1\\
m
}{%
[[1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0]]
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Vypsání čísel pozpátku}
\verbatiminput{seznam-pozpatku.py}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\end{document}
SLIDES=03-seznamy.pdf
include ../Makerules
#!/usr/bin/env python3
# Spočítá prvních N Fibonacciho čísel (N>=2)
N = int(input())
fib = [0, 1]
for i in range(N-2):
fib.append(fib[-1] + fib[-2])
print(fib)
#!/usr/bin/env python3
# Načítá čísla ze vstupu ukončená -1,
# vypíše je pozpátku
seznam = []
while True:
x = int(input())
if x == -1:
break
seznam.append(x)
for i in range(len(seznam)):
print(seznam[-i-1])
#!/usr/bin/env python3
# Eratosthenovo síto: najde prvočísla mezi 1 a N
N = int(input())
A = [True] * (N+1)
for i in range(2, N+1):
if A[i]:
print(i)
for j in range(2*i, N+1, i):
A[j] = False
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment