Commit c1882f83 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Syllabus: random

parent 5bd00cb4
......@@ -80,6 +80,7 @@ Značení:
## Knihovny II a soubory (1)
- práce se soubory
- standardní knihovna
- random
# načítání a vypisování dat v různých formátech
(zbývající hodiny jsou věnovány procvičování)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment