Commit b0d4e249 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

02: Příklady s posloupností ukončenou -1

parent 6af67988
...@@ -113,4 +113,12 @@ Existuje zkratka: ...@@ -113,4 +113,12 @@ Existuje zkratka:
% ---------------------------------------------------------------------- % ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Příklad: sčítáme posloupnost čísel}
\verbatiminput{posloupnost-soucet.py}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\end{document} \end{document}
#!/usr/bin/env python3
# Načítá čísla ze vstupu ukončená -1,
# vypíše druhé největší z nich
m1 = 0 # Zatím největší číslo
m2 = 0 # Zatím druhé největší
while True:
n = int(input())
if n == -1:
break
if n > m1:
m1, m2 = n, m1
elif n > m2:
m2 = n
print(m2)
#!/usr/bin/env python3
# Načítá čísla ze vstupu ukončená -1,
# vypíše jejich součet
s = 0
while True:
n = int(input())
if n == -1:
break
s += n
print(s)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment