Commit a1f3b69f authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

03: Lepší příklad na range s krokem

Předtím nebylo jasné, zda má krok 3, nebo zda vrací čísla
z rozsahu, která jsou dělitelná 3.
parent 072bb938
...@@ -215,9 +215,9 @@ list(range(5)) ...@@ -215,9 +215,9 @@ list(range(5))
} }
\py{% \py{%
list(range(0, 20, 3)) list(range(2, 20, 3))
}{% }{%
[0, 3, 6, 9, 12, 15, 18] [2, 5, 8, 11, 14, 17]
} }
\py{% \py{%
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment