Commit 42a0d950 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Lambda: Lepší příklady na třídění

parent 7b6f424b
......@@ -68,13 +68,20 @@ po\_slozkach(lambda x, y: x*y, [2,4], [3,7])
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Lambdy ve standardní knihovně}
\begin{frame}{Lambdy ve standardní knihovně: třídění}
\py{%
k = ["kočka", "na", "okně"]\\
k = ["kočka", "sedí", "na", "okně"]\\
sorted(k, key=lambda x: len(x))
}{%
['na', 'okně', 'kočka']
['na', 'sedí', 'okně', 'kočka']
}
\py{%
k = ["kočka", "sedí", "na", "okně"]\\
sorted(k, key=lambda x: (len(x), x))
}{%
['na', 'okně', 'sedí', 'kočka']
}
\py{%
......@@ -90,6 +97,12 @@ sorted(p, key=lambda x: x[1])
[(4, 'duben'), (1, 'leden'), (2, 'unor')]
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Lambdy ve standardní knihovně: map}
\py{%
cisla = map(int, ["12", "34"])\\
list(cisla)
......
......@@ -4,10 +4,7 @@
- if jako výraz?
- rekurze
- životnost objektů, destruktory, weak references
- assert
- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat
- 10: sorted(key=...) může vracet tuple
- objektový DÚ: páry jsou hrozně matoucí
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment