Commit 2d348fb3 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Cykly: Drobnosti pro rok 2020

parent 015a7f20
......@@ -7,7 +7,7 @@
\title{Programování 1: Podmínky a cykly}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\date{2020}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
......@@ -30,7 +30,11 @@
~
Pokud bychom chtěli {\it příkazy} vynechat, můžeme místo nich napsat {\bf pass}.
Větev {\bf else} můžeme vynechat.
~
Pokud bychom chtěli vynechat {\it příkazy,} můžeme místo nich napsat {\bf pass}.
To je prázdný příkaz.
\end{frame}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment