Commit 17d4c151 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Úvod: Drobné úpravy, input s promptem

parent 87eda10a
......@@ -7,7 +7,7 @@
\title{Programování 1: Úvod do Pythonu}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\date{2020}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
......
#!/usr/bin/env python3
# Nejprve zjistíme, do kolika počítat
print("Do kolika chceš počítat?")
n = int(input())
n = int(input("Do kolika chceš počítat? "))
# Aktuální číslo
i = 1
......
print("Do kolika chceš počítat?")
n = int(input())
n = int(input("Do kolika chceš počítat? "))
i = 1
......
- input("Prompt")
- and/or vyhodnocované zkráceně
- if jako výraz?
- rekurze
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment