Commit 06823be2 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Řezy: Upgrade, zmínky o konverzích

parent 2e2e95f3
......@@ -7,7 +7,7 @@
\title{Programování 1: Seznamy, řezy a řetězce}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\date{2020}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
......@@ -270,4 +270,40 @@ True \cmt{(pozor, nerespektuje česká pravidla)}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Převody mezi typy dat}
\py{%
int("123")
}{%
123
}
\py{%
str(123)
}{%
"123"
}
\py{%
list("123")
}{%
['1', '2', '3']
}
\py{%
str(['1', '2', '3'])
}{%
"['1', '2', '3']"
}
\py{%
list(range(1, 10))
}{%
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\end{document}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment