Commit 03199434 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

TODO

parent 0112bbac
......@@ -4,3 +4,5 @@
- funkce vyšších řádů
- rekurze
- comprehension pro slovníky a množiny
- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment