Commit 0112bbac authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Řešení českých čísel

parent f7ad1bd3
#!/usr/bin/env python3
zakladni = [
None, "jedna", "dva", "tři", "čtyři",
"pět", "šest", "sedm", "osm", "devět",
"deset", "jedenáct", "dvanáct", "třináct", "čtrnáct",
"patnáct", "šestnáct", "sedmnáct", "osmnáct", "devatenáct"
]
desitky = [
None, None, "dvacet", "třicet", "čtyřicet",
"padesát", "šedesát", "sedmdesát", "osmdesát", "devadesát"
]
def cesky(x):
# Zde se postupně skládají slova výsledku
out = []
# Vybere správný tvar slova odpovídající počtu: [1, 2-4, 5+]
def ohybej(x, var):
if x == 1:
i = 0
elif x <= 4:
i = 1
else:
i = 2
out.append(var[i])
# Zpracuje čísla v rozsahu 1 až 999
def stovky(y):
if y >= 100:
s, y = y // 100, y % 100
if s == 2:
# 200 má zcela speciální tvar
out.append("dvě")
out.append("stě")
else:
if s > 1:
out.append(zakladni[s])
ohybej(s, ["sto", "sta", "set"])
if y >= 20:
d, y = y // 10, y % 10
out.append(desitky[d])
if y > 0:
out.append(zakladni[y])
if x == 0:
return "nula"
if x >= 1000000000:
return "moc"
# Miliony
if x >= 1000000:
m, x = x // 1000000, x % 1000000
if m > 1:
stovky(m)
ohybej(m, ["milion", "miliony", "milionů"])
# Tisíce
if x >= 1000:
t, x = x // 1000, x % 1000
if t > 1:
stovky(t)
ohybej(t, ["tisíc", "tisíce", "tisíc"])
# Zbytek
stovky(x)
return " ".join(out)
# Testovací program
while True:
print(cesky(int(input())))
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment