Commit 04886eed authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

AAU: Překlep

parent 9bf09d43
......@@ -33,7 +33,7 @@ Navazuje na NTIN060 (ADS1), nahrazuje NTIN061 (ADS2) a NTIN071 (Automaty a grama
* jeden až dva jednoduché příklady aproximačních algoritmů (knapsack, bin-packing, rozvrhování na paralelních strojích) včetně horního odhadu pro jejich poměrovou (nebo relativní) chybu
* aproximační schéma: princip a příklad
1. Konečné automaty (1.5 přednáška)
1. Konečné automaty (1.5 přednášky)
* základní pojmy: slova už známe z vyhledávání v textu,
jazyk je vlastně totéž co rozhodovací problém
* definice konečného automatu (DFA), syntaxe a sémantika, regulární jazyk
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment