Commit 87eda10a authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

TODO: ipython

parent 3644ec1a
......@@ -8,3 +8,5 @@
- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat
- objektový DÚ: páry jsou hrozně matoucí
- ukázat ipython
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment