Commit 7fbad72b authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

02: Cykly

Též přesunuty příklady, které přetekly z 01.
parent d2a9fe72
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Cykly}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Řídicí příkazy: podmínky}
{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\it příkazy}
~
~
Pokud bychom chtěli {\it příkazy} vynechat, můžeme místo nich napsat {\bf pass}.
To je prázdný příkaz.
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Řídicí příkazy: řetězení podmínek}
\begin{columns}[t]
\column{0cm}
\column{6cm}
Abychom nemuseli psát:
~
{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad\qquad {\it příkazy}\\
\qquad {\bf else:}\\
\qquad\qquad {\it příkazy}
\column{6cm}
Existuje zkratka:
~
{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf elif} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\it příkazy}
\end{columns}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Řídicí příkazy: cykly}
{\bf while} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}
~
{\bf break} -- vyskočí z~cyklu
~
{\bf continue} -- přejde na další průchod cyklem
~
{\bf while True} -- nekonečný cyklus
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Příklad: testování prvočísel}
\verbatiminput{prvocisla-test.py}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Příklad: jak funguje else za cyklem}
\verbatiminput{prvocisla-else.py}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\end{document}
SLIDES=02-cykly.pdf
include ../Makerules
#!/usr/bin/env python3
# Otestuje, zda číslo je prvočíslem (2. pokus)
n = int(input())
d = 2
while d < n:
if n%d == 0:
print("Číslo", n, "je dělitelné", d)
mam_delitele = True
break
d += 1
else:
print("Číslo", n, "je prvočíslo")
......@@ -2,7 +2,6 @@
# Otestuje, zda číslo je prvočíslem
n = int(input())
d = 2
mam_delitele = False
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment