Commit 5dfbc2f6 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Knihovna: 2021

parent 0125a8d6
......@@ -7,7 +7,7 @@
\title{Programování 1: Standardní knihovna}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\date{2021}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
......@@ -66,7 +66,7 @@ navíc zkopíruje do aktuálního modulu definice z~importovaného modulu
\medskip
\item {\bf operator} -- funkční podoba operátorů (třeba {\bf add} pro $+$)
\item {\bf operator} -- funkční podoba operátorů (třeba {\bf add} pro {\tt +})
\medskip
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment