Commit 29d1dc65 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Úvod: Oprava nesmyslného příkladu

parent 01ecd471
...@@ -56,11 +56,9 @@ ...@@ -56,11 +56,9 @@
\={Dělení vytváří \uv{desetinná} čísla s~omezenou přesností:} \={Dělení vytváří \uv{desetinná} čísla s~omezenou přesností:}
\py{1/3}{0.3333333333333333} \py{1/3}{0.3333333333333333}
\={Pozor, ne každá \uv{jednička} je rovna jedné:} \py{1/3 * 3}{1.0}
\py{1/3*3}{1.0}
\={Vskutku, je o kousek větší:} \py{1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6}{0.9999999999999999}
\py{1/3*3 > 0}{True}
\={Notace s mantisou a exponentem: $m\cdot10^e$.} \={Notace s mantisou a exponentem: $m\cdot10^e$.}
\py{1/(2**100)}{7.888609052210118e-31} \py{1/(2**100)}{7.888609052210118e-31}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment