Commit 20474c90 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Knihovna: Slidy hotovy

parent 1ab11651
......@@ -87,7 +87,7 @@ Typ {\bf bytes} obsahuje neměnnou posloupnost bajtů (8-bitových hodnot).
~
Literály: {\tt b'Brum'}, {\tt b'\bs{}x62\bs{}x72\bs{}x75\bs{}x6d'}
Literály:~~{\tt b'Brum'}~~{\tt b'\bs{}x62\bs{}x72\bs{}x75\bs{}x6d'}
~
......@@ -153,7 +153,7 @@ a.itemsize
\item {\bf i} -- integer: aspoň 32-bitové číslo se znaménkem
\item {\bf I} -- totéž bez znaménka
\item {\bf b} -- bajt se znaménkem
\item {\bf q} -- alespoň 64-bitové číslo se znaménkem
\item {\bf q} -- aspoň 64-bitové číslo se znaménkem
\item {\bf f} -- float: aspoň 32-bitové desetinné číslo
\item {\bf d} -- double: aspoň 64-bitové desetinné číslo
\end{itemize}
......@@ -237,4 +237,52 @@ random.random()
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Pseudonáhodný výběr}
\py{%
random.choice(['pátek','sobota','neděle'])
}{%
'neděle' \cmt{(náhodný prvek seznamu)}
}
\py{%
random.choices("0123456789", k=10)
}{%
['3','4','9','8','1','3','2','1','8','6']
\\\cmt{(výběr s~vracením zpět)}
}
\py{%
random.sample("0123456789", k=10)
}{%
['3','0','6','1','2','7','4','9','5','8']
\\\cmt{(výběr bez vracení)}
}
\py{%
random.sample(range(1000000), k=5)
}{%
[301599, 128323, 695182, 627325, 967424]
\\\cmt{(vzorkuje přímo rozsah, nepřevádí na seznam)}
}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\begin{frame}{Další zajímavé moduly}
\begin{itemize}
\item {\bf datetime}, {\bf calendar} -- práce s~datem a časem
\item {\bf copy} -- rekurzivní kopírování
\item {\bf cmath} -- počítání s~komplexními čísly
\item {\bf statistics} -- základní statistické funkce
\item {\bf pickle} -- (de)serializace datových struktur
\item {\bf re} -- analýza textu pomocí regulárních výrazů
\end{itemize}
\end{frame}
% ----------------------------------------------------------------------
\end{document}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment