07-compr.tex 3.38 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: List comprehensions}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
10
\date{2020}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\input ../slidemac.tex

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Odbočka: n-tice (tuples)}

\py{%
t = (1, 2, 3) \cmt{(vytváříme trojici)} \\
t[1] \cmt{(fungují běžné operace se seznamy)}
}{%
2
}

\py{%
t[0] = 0
}{%
<chyba> \cmt{(n-tice nelze měnit)}
}

\py{%
list(t)
}{%
[1, 2, 3] \cmt{(převedení n-tice na seznam)}
}

\py{%
tuple([4, 5])
}{%
(4, 5) \cmt{(nebo seznamu na n-tici)}
}

\py{%
s = 11, 22, 33 \\
s \cmt{(více hodnot oddělených čárkou utvoří n-tici)}
}{%
(11, 22, 33)
}

\py{%
a, b, c = s \\
b \cmt{(přiřazení každého prvku n-tice/seznamu zvlášť)}
}{%
22
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Příklad: Funkce s více výsledky}

\verbatiminput{deleni.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
\begin{frame}{Příklad: Zipování seznamů}

\py{%
x = [1, 2, 3]\\
y = ["a", "b", "c"]\\
list(zip(x, y))
}{%
[(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
}

\py{%
for i, j in zip(x, y):\\
\>print(i, j)
}{%
1 a\\
2 b\\
3 c
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
\begin{frame}{List comprehension}

\py{%
seznam=[11, 12, 13, 14, 15]\\
[a**2 for a in seznam]
}{%
[121, 144, 169, 196, 225]
}

\py{%
[a**2 for a in seznam if a\%2 == 1]
}{%
[121, 169, 225]
}

\py{%
[(a,b) for a in [1,2,3] for b in [5,6]]
}{%
[(1,5), (1,6), (2,5), (2,6), (3,5), (3,6)]
}

\py{%
[(a,b) for a in range(4) for b in range(4) if a<b]
}{%
[(0,1), (0,2), (0,3), (1,2), (1,3), (2,3)]
}

\py{%
věta="Kobyla má malý bok" \\
[len(slovo) for slovo in věta.split()]
}{%
[6, 2, 4, 3]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{List comprehension: Další triky}

\py{%
[int(s) for s in input().split()] \\
1 2 3 4 5  \cmt{(načtení seznamu čísel na jednom řádku)}
}{%
[1, 2, 3, 4, 5]
}

\py{%
s=[[1, 2, 3], [4, 5]] \\
[x for t in s for x in t]
}{%
[1, 2, 3, 4, 5] \cmt{(\uv{zploštění} seznamu)}
}

\py{%
m=[[0]*5 for \_ in range(3)] \\
m \cmt{(výroba matice: seznam 3 různých seznamů nul)}
}{%
[[0,0,0,0,0], [0,0,0,0,0], [0,0,0,0,0]]
}

\py{%
n=[[1, 2, 3], [4, 5, 6]] \\
[[r[i] for r in n] for i in range(3)]
}{%
[[1,4], [2,5], [3,6]] \cmt{(transpozice matice)}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Agregační funkce}

\py{%
s = [2**x \% 37 for x in range(10)] \\
s
}{%
[1, 2, 4, 8, 16, 32, 27, 17, 34, 31]
}

\py{%
min(s)
}{%
1
}

\py{%
max(s)
}{%
34
}

\py{%
sum(s)
}{%
172
}

\py{%
all([x < 37 for x in s])
}{%
True \cmt{(and přes všechny prvky seznamu)}
}

\py{%
any([x > 33 for x in s])
}{%
True \cmt{(or přes všechny prvky seznamu)}
}

\py{%
sorted(s)
}{%
[1, 2, 4, 8, 16, 17, 27, 31, 32, 34]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}