09-objekty.tex 5.69 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Objekty  
Martin Mareš committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Třídy a objekty}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\input ../slidemac.tex

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Definice třídy}

\verbatiminput{trida_def.py}

~

Definujeme nový typ, který má nějaké {\bf atributy} (vlastnosti)
a~{\bf metody} (funkce, operace).

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Objekty}

Vytvoříme nový objekt (automaticky zavolá {\tt \_\_init\_\_}):
\smallskip

\py{%
azor = Zvire("Azor", "Haf!")\\
azor
}{%
<Zvire object at 0x7ffff71ce2b0>
}

\smallskip
Atributy objektu:
\smallskip

\py{%
azor.zvuk
}{%
'Haf!'
}

\py{%
azor.zvuk = "Hafff!"
}{%
}

\smallskip
Metody objektu:
\smallskip

\py{%
azor.slysi\_na('Příšero')
}{%
False
}

\py{%
azor.ozvi\_se()
}{%
Azor říká: Hafff!
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Identita objektu}

\py{%
jezevcik = Zvire("Špagetka", "haf")\\
bernardyn = Zvire("Bernard", "HAF!!!")\\
maxipes = bernardyn\\
maxipes.jmeno = "Fík"\\
bernardyn.jmeno
}{%
'Fík'
}

\py{%
type(jezevcik)
}{%
<class 'Zvire'>
}

\py{%
id(jezevcik), id(bernardyn), id(maxipes)
}{%
(737339253592, 737339253704, 737339253704)
}

\py{%
bernardyn is maxipes
}{%
True
}

\py{%
bernardyn is jezevcik
}{%
False
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Protokol pro převod na řetězec}

\verbatiminput{trida_str.py}

\medskip

\py{%
hroch = Zvire("Hippo", "Humpf!")\\
hroch
}{%
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
135
Zvire(Hippo, Humpf!)
Martin Mareš's avatar
Objekty  
Martin Mareš committed
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
}

\py{%
print(hroch)
}{%
Hippo
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Protokol pro operátory}

\verbatiminput{trida_op.py}

\medskip

\py{%
hroch1 = Zvire("Hippo", "Humpf!")\\
hroch2 = Zvire("Hippo", "Humpf!")\\
hroch1 is hroch2
}{%
False
}

\py{%
hroch1 == hroch2
}{%
True
}

\smallskip

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
Podobně jde předefinovat všechny operátory.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Další protokoly}

Další protokoly, které může třída implementovat:

\medskip

\begin{itemize}
\item Konverze na bool, str, int, float
\item Indexování: čtení/zápis/mazání {\it obj\/}{\bf [...]}, {\bf len(}{\it obj\/}{\bf )}
\item Přístup k~atributům: čtení/zápis/mazání {\it obj\/}{\bf .klíč}
\item Volání jako funkce
\item Iterátor pro {\bf for} {\it x\/} {\bf in} {\it objekt\/}
\end{itemize}
Martin Mareš's avatar
Objekty  
Martin Mareš committed
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Dokumentační komentáře}

\verbatiminput{trida_doc.py}

\py{%
help(Zvire)
}{%
}

\py{%
z = Zvire("Lenochod", "Zzz...")\\
help(z.slysi\_na)
}{%
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Dědičnost}

\verbatiminput{trida_dedicnost.py}

\py{%
k = Kocka("Příšerka", "Mňauuu")\\
k.slysi\_na("Příserka") \cmt{(speciální kočičí verze)}
}{%
False
}

\py{%
k.ozvi\_se() \cmt{(původní zvířecí metoda)}
}{%
Příšerka říká: Mňauuu
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
\begin{frame}{Dotazy na typy}

\py{%
type(k) is Kocka
}{%
True
}

\py{%
type(k) is Zvire
}{%
False
}

\py{%
isinstance(k, Kocka)
}{%
True
}

\py{%
isinstance(k, Zvire)
}{%
True
}

\py{%
issubclass(Kocka, Zvire)
}{%
True
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Objekty  
Martin Mareš committed
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
\begin{frame}{Jak to funguje uvnitř}

{\bf Prostory jmen (namespaces):}

\medskip

\begin{itemize}
\item Zabudované funkce (třeba {\tt print})
\item Globální jména (proměnné, funkce)
\item Lokální jména uvnitř funkce
\item Jména definovaná v~třídě
\item Jména definovaná v~objektu
\end{itemize}

\medskip

Obyčejné jméno se hledá ve všech prostorech, které jsou na daném
místě v~programu \uv{vidět}.

\medskip

{\tt objekt.jméno} se hledá:

\medskip

\begin{itemize}
\item V~prostoru atributů objektu
\item V~prostoru příslušné třídy
\item V~prostorech všech nadřazených tříd
\item Pozor, třída může mít více přímých předků!
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Jak to funguje uvnitř: zabudované typy}

{\bf Zabudované typy jako int, str apod.} jsou rovněž třídy.
Volání {\tt int()} nebo {\tt int("1")} je prostě vytvoření objektu dané třídy.

\medskip

{\bf Třída je také objekt:}

\medskip

\begin{itemize}
\item Lze psát třeba {\tt Zvire.slysi\_na}.
\item Uvnitř třídy můžeme přiřazovat do proměnných, ty jsou vidět jako
   atributy třídy.
\item Vnitřek definice {\tt class} je ve skutečnosti normální program,
   který se provádí uvnitř prostoru jmen třídy.
\end{itemize}

\medskip

{\bf Modul je také objekt:}

\medskip

\begin{itemize}
\item {\tt import math} ho vytvoří
\item {\tt math.random} je formálně přístup k~atributu
\end{itemize}

\medskip

{\bf Volání metody:}

\medskip

\begin{itemize}
\item {\tt alik.ozvi\_se} vytvoří pomocnou funkci, která zavolá
   {\tt Zvire.ozvi\_se} a doplní jako první argument {\tt alik}.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}