01-uvod.tex 3.72 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
3
\usepackage[czech]{babel}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
4
\usepackage{palatino}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
5
\usepackage{verbatim}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Úvod do Pythonu}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
20
\input ../slidemac.tex
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
21
22
23

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
24
\begin{frame}{Python jako kalkulačka}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
25

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
26
\py{1+1}{2}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
27

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
28
\py{2+3*4+1}{15}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
29

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
30
\py{2+3 * 4+1}{15}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
31

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
32
\py{(2+3)*(4+1)}{25}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
33

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
34
\py{2**10}{1024}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
35

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
36
\py{2**100}{1267650600228229401496703205376}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
37
38
39
40
41

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
42
\begin{frame}{Desetinná čísla}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
43

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
44
45
\={Dělení vytváří \uv{desetinná} čísla s~omezenou přesností:}
\py{1/3}{0.3333333333333333}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
46

47
\py{1/3 * 3}{1.0}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
48

49
\py{1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6}{0.9999999999999999}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
50

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
51
52
\={Notace s mantisou a exponentem: $m\cdot10^e$.}
\py{1/(2**100)}{7.888609052210118e-31}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
53

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
54
55
56
57
58
59
\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Celočíselné dělení}

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
60
61
\={Celočíselné dělení:}
\py{7//3}{2}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
62

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
63
64
\={Zbytek po dělení (modulo):}
\py{7\%3}{1}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
65

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
66
67
68
\={Dělení záporného čísla zaokrouhluje dolů, nikoliv k nule:}
\py{-7//3}{-3}
\py{-(7//3)}{-2}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
69

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
70
71
\={Vždy platí {\tt (a//b)*b + (a\%b) = a}}
\py{-7\%3}{2}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
72
73
74
75
76
77

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Proměnné}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
78

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
79
\={Hodnotu výrazu si můžeme pojmenovat:}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
80
\py{a=100\\b=23\\a+b}{123}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

\={Obsah proměnné jde měnit:}
\py{soucet=0\\soucet=soucet+10\\soucet=soucet+3\\soucet}{13}

\={Zkrácený zápis:}
\py{soucet+=1\\soucet}{14}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Matematické funkce}

\={Matematická knihovna:}
\py{import math\\math.pi}{3.141592653589793}

\py{math.sin(math.pi / 3)}{0.8660254037844386}

\={Voláme o pomoc:}
\py{help(math.sin)\\help(math)}{}

\={Místo {\tt math.sin} můžeme psát prostě {\tt sin}:}
\py{from math import *\\sin(0)}{}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Klademe Pythonu otázky}

\py{5**7 > 7**5}{True}

\py{cos(0) < 0}{False}

\py{0.8 <= sin(pi/3) <= 0.9}{True}

\py{pi>3 and pi<4}{True}

\py{x>0 or not x>0}{True}

\py{1 == 1}{True}

\py{1 != 2}{True}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Náš první program: počítáme od 1 do 10}

\verbatiminput{first.py}

\bigskip

Odsazování je povinné, udává blokovou strukturu programu.
Pak je jasné, které příkazy jsou uvnitř cyklu, a~které už za ním.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Náš první program: vypisujeme jen sudá čísla}

\verbatiminput{first-even.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Náš první program: zeptáme se, do kolika počítat}

\verbatiminput{first-input.py}

\bigskip

V~uvozovkách se zapisují řetězce (o~nich později).

Funkce {\tt input()} načte řetězec, {\tt int()} ho převede na číslo.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Náš první program: ještě trocha komentářů}

\verbatiminput{first-comments.py}

\bigskip

Od {\tt\#} do konce řádku se vše ignoruje.

Prvni řádek pod Linuxem říká, čím se má soubor spustit.
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
173
174
175
176
177
178

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}