08-slovniky.tex 3.77 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Množiny a slovníky}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\input ../slidemac.tex

\def\{{\char123\relax}
\def\}{\char125\relax}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Množiny}

\py{%
zvířata = \{"pes", "pes", "kočka", "výr"\}\\
zvířata
}{%
\{'výr', 'pes', 'kočka'\}
}

\py{%
"kočka" in zvířata
}{%
True
}

\py{%
"hroznýš" in zvířata
}{%
False
}

\py{%
set(["a", "b", "c"])
}{%
\{'c', 'b', 'a'\}
}

\py{%
set("abrakadabra")
}{%
\{'r', 'a', 'k', 'b', 'd'\}
}

\py{%
set()
}{%
set()  \cmt{(pozor, {\tt \{\}} znamená něco jiného)}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Operace s množinami}

\py{%
a=set("abrakadabra") \\
b=set("popokatepetl") \\
"".join(sorted(a))  \cmt{(umí se chovat jako seznam)}
}{%
'abdkr'
}

\py{%
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
82
a \& b  \cmt{(průnik)}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
}{%
\{'k', 'a'\}
}

\py{%
a | b  \cmt{(sjednocení)}
}{%
\{'r','p','a','e','k','b','o','t','d','l'\}
}

\py{%
a - b  \cmt{(rozdíl)}
}{%
\{'r', 'd', 'b'\}
}

\py{%
a.remove("r")  \cmt{(odebere prvek)}\\
b.add("b")  \cmt{(přidá prvek)}\\
a - b
}{%
\{'d'\}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Slovníky}

\py{%
teploty = \{ "Praha": 17, "Dillí": 42, "Longyearbyen": -46 \}\\
teploty["Praha"]
}{%
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
117
17
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
}

\py{%
teploty["Horní Dolní"] = 11 \\
del teploty["Horní Dolní"] \cmt{(i pro pole)} \\
"Horní Dolní" in teploty
}{%
False
}

\py{%
teploty["Peklo"]
}{%
<chyba KeyError>
}

\py{%
teploty.get("Peklo")
}{%
None
}

\py{%
teploty.get("Peklo", -999)
}{%
-999
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Cyklus přes prvky slovníku}

\py{%
for k in teploty.keys():
\.\>print(k)
}{%
Praha \\
Dillí \\
Longyearbyen
}

\py{%
for v in teploty.values():
\.\>print(v)
}{%
17 \\
42 \\
-46
}

\py{%
for k, v in teploty.items():
\.\>print(f"\{k\} = \{v\}")
}{%
Praha = 17 \\
Dillí = 42 \\
Longyearbyen = -46
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{List comprehension pro množiny a slovníky}

\py{%
\{ x**2 for x in range(5) \}
}{%
\{0, 1, 4, 9, 16\}
}

\py{%
\{ x: x**2 for x in range(5) \}
}{%
\{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16\}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Slovník s~defaulty}

\py{%
from collections import defaultdict \\
počet = defaultdict(int) \\
počet['abc']
}{%
0
}

\py{%
for w in "quick brown fox quick".split():
\.\>počet[w] += 1 \\
list(počet.items())
}{%
[('abc', 0), ('quick', 2), ('brown', 1), ('fox', 1)]
}

\py{%
podle\_délek = defaultdict(list) \\
for w in "quick brown fox".split():
\.\>podle\_délek[len(w)].append(w) \\
list(podle\_délek.items())
}{%
[(5, ['quick', 'brown']), (3, ['fox'])]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
\begin{frame}{Shrnutí: Vlastnosti množin a slovníků}

\begin{itemize}

\item Klíčem může být libovolný neměnný typ (třeba číslo, řetězec či tuple,
ale ne seznam nebo množina).

\item Operace s~jednotlivými prvky běží v~konstantním čase (aspoň průměrně).

\item Operace s~celou množinou běží v~lineárním čase.

\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
249
\end{document}