08-slovniky.tex 3.94 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Množiny a slovníky}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
10
\date{2020}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\input ../slidemac.tex

\def\{{\char123\relax}
\def\}{\char125\relax}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Množiny}

\py{%
zvířata = \{"pes", "pes", "kočka", "výr"\}\\
zvířata
}{%
\{'výr', 'pes', 'kočka'\}
}

\py{%
38
"kočka" in zvířata  \cmt{(na rozdíl od seznamů rychlé)}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
}{%
True
}

\py{%
"hroznýš" in zvířata
}{%
False
}

\py{%
set(["a", "b", "c"])
}{%
\{'c', 'b', 'a'\}
}

\py{%
set("abrakadabra")
}{%
\{'r', 'a', 'k', 'b', 'd'\}
}

\py{%
set()
}{%
set()  \cmt{(pozor, {\tt \{\}} znamená něco jiného)}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Operace s množinami}

\py{%
a=set("abrakadabra") \\
b=set("popokatepetl") \\
"".join(sorted(a))  \cmt{(umí se chovat jako seznam)}
}{%
'abdkr'
}

\py{%
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
82
a \& b  \cmt{(průnik)}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
}{%
\{'k', 'a'\}
}

\py{%
a | b  \cmt{(sjednocení)}
}{%
\{'r','p','a','e','k','b','o','t','d','l'\}
}

\py{%
a - b  \cmt{(rozdíl)}
}{%
\{'r', 'd', 'b'\}
}

\py{%
a.remove("r")  \cmt{(odebere prvek)}\\
b.add("b")  \cmt{(přidá prvek)}\\
a - b
}{%
\{'d'\}
}

107
108
109
110
111
112
\py{%
a == b  \cmt{(obsahují tytéž prvky?)}
}{%
False
}

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Slovníky}

\py{%
teploty = \{ "Praha": 17, "Dillí": 42, "Longyearbyen": -46 \}\\
teploty["Praha"]
}{%
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
123
17
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
}

\py{%
teploty["Horní Dolní"] = 11 \\
del teploty["Horní Dolní"] \cmt{(i pro pole)} \\
"Horní Dolní" in teploty
}{%
False
}

\py{%
teploty["Peklo"]
}{%
<chyba KeyError>
}

\py{%
teploty.get("Peklo")
}{%
None
}

\py{%
teploty.get("Peklo", -999)
}{%
-999
}

152
153
154
155
156
157
\py{%
teploty == \{\}  \cmt{(mají tytéž klíče i hodnoty k~nim?)}
}{%
False
}

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Cyklus přes prvky slovníku}

\py{%
for k in teploty.keys():
\.\>print(k)
}{%
Praha \\
Dillí \\
Longyearbyen
}

\py{%
for v in teploty.values():
\.\>print(v)
}{%
17 \\
42 \\
-46
}

\py{%
for k, v in teploty.items():
\.\>print(f"\{k\} = \{v\}")
}{%
Praha = 17 \\
Dillí = 42 \\
Longyearbyen = -46
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

195
\begin{frame}{Comprehension pro množiny a slovníky}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

\py{%
\{ x**2 for x in range(5) \}
}{%
\{0, 1, 4, 9, 16\}
}

\py{%
\{ x: x**2 for x in range(5) \}
}{%
\{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16\}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Slovník s~defaulty}

\py{%
from collections import defaultdict \\
počet = defaultdict(int) \\
počet['abc']
}{%
0
}

\py{%
for w in "quick brown fox quick".split():
\.\>počet[w] += 1 \\
list(počet.items())
}{%
[('abc', 0), ('quick', 2), ('brown', 1), ('fox', 1)]
}

\py{%
podle\_délek = defaultdict(list) \\
for w in "quick brown fox".split():
\.\>podle\_délek[len(w)].append(w) \\
list(podle\_délek.items())
}{%
[(5, ['quick', 'brown']), (3, ['fox'])]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
\begin{frame}{Shrnutí: Vlastnosti množin a slovníků}

\begin{itemize}

\item Klíčem může být libovolný neměnný typ (třeba číslo, řetězec či tuple,
ale ne seznam nebo množina).

\item Operace s~jednotlivými prvky běží v~konstantním čase (aspoň průměrně).

\item Operace s~celou množinou běží v~lineárním čase.

\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
261
\end{document}