05-funkce.tex 3.1 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Funkce}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
10
\date{2020}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\input ../slidemac.tex

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Definice funkce}

{\tt
def stekej(): \\
~~~~print("Haf!") \\
~ \\
stekej() \\
stekej()
}

\bigskip

\begin{itemize}
\item Opakující se část programu stačí napsat jednou \\
   a spustit vícekrát.
\item Také jsme tím část programu pojmenovali, \\
   takže je při čtení jasné, co má dělat.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Funkce s parametrem}

{\tt
def stekej(n): \\
~~~~for i in range(n): \\
~~~~~~~~print("Haf!") \\
~ \\
stekej(5)
}

\bigskip

\begin{itemize}
\item Funkci můžeme předat parametr.
\item Když zavoláme {\tt stekej(5)}, funkce se spustí s~proměnnou~{\tt n}
   nastavenou na~{\tt 5}.
\item Proměnné {\tt n} a~{\tt i} existují jen lokálně uvnitř funkce, \\
   zvenčí nejsou vidět.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Funkce s výsledkem}

{\tt
def minimum(a, b): \\
~~~~if a < b: \\
~~~~~~~~return a \\
~~~~else: \\
~~~~~~~~return b \\
~ \\
print(minimum(3, 5))
}

84
\bigskip
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
85
86
87
88
89
\bigskip

\begin{itemize}
\item Příkaz {\bf return} ukončí vykonávání funkce a vrátí výsledek.
\item Můžeme použít i {\bf return} bez výsledku (vrátí {\bf None}).
90
\item Výsledek funkce nemusíme použít.
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Ještě o~parametrech}

{\bf Nepovinné parametry:}

\bigskip

{\tt
def stekej(n=1, zvuk="Haf!"): \\
~~~~for i in range(n): \\
~~~~~~~~print(zvuk)
}

\bigskip

{\bf Různé způsoby volání:}

\bigskip

{\tt
stekej() \\
stekej(5) \\
stekej(5, "HAF!") \\
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
119
stekej(n=5, zvuk="HAF!") \\
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
stekej(zvuk="HAF!")
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Viditelnost proměnných: chyták}

{\tt
zvuk = "Kuku!" \\
kolik\_hodin = 0 \\
~ \\
def zakukej(): \\
~~~~print(zvuk) \\
~~~~kolik\_hodin += 1
}

\bigskip

\begin{itemize}
\item Funkce vidí globální proměnnou {\bf zvuk}
\item Proměnná {\bf kolik\_hodin} je ale lokální, \\
   protože funkce do ní přiřazuje.
\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Viditelnost proměnných: řešení}

{\tt
zvuk = "Kuku!" \\
kolik\_hodin = 0 \\
~ \\
def zakukej(): \\
~~~~{\color{blue}global kolik\_hodin} \\
~~~~print(zvuk) \\
~~~~kolik\_hodin += 1
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}