01-uvod.tex 3.99 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
3
\usepackage[czech]{babel}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
4
\usepackage{palatino}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
5
\usepackage{verbatim}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Úvod do Pythonu}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
\def\>{\color{black}>>> \color{blue}}

\def\=#1{{\color{teal}#1}\endgraf\smallskip}

\def\py#1#2{%
	\def\tmp{#1}\ifx\tmp\empty\else
		{\tt\def\\{\hfil\break\>}\>#1}\\%
	\fi
	\def\tmp{#2}\ifx\tmp\empty\else
		{\tt\color{red}#2}\\%
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
30
31
32
	\fi
	\medskip
}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
33
34
35

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
36
\begin{frame}{Python jako kalkulačka}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
37

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
38
\py{1+1}{2}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
39

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
40
\py{2+3*4+1}{15}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
41

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
42
\py{2+3 * 4+1}{15}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
43

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
44
\py{(2+3)*(4+1)}{25}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
45

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
46
\py{2**10}{1024}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
47

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
48
\py{2**100}{1267650600228229401496703205376}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
49
50
51
52
53

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
54
\begin{frame}{Desetinná čísla}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
55

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
56
57
\={Dělení vytváří \uv{desetinná} čísla s~omezenou přesností:}
\py{1/3}{0.3333333333333333}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
58

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
59
60
\={Pozor, ne každá \uv{jednička} je rovna jedné:}
\py{1/3*3}{1.0}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
61

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
62
63
\={Vskutku, je o kousek větší:}
\py{1/3*3 > 0}{True}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
64

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
65
66
\={Notace s mantisou a exponentem: $m\cdot10^e$.}
\py{1/(2**100)}{7.888609052210118e-31}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
67

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
68
69
70
71
72
73
\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Celočíselné dělení}

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
74
75
\={Celočíselné dělení:}
\py{7//3}{2}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
76

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
77
78
\={Zbytek po dělení (modulo):}
\py{7\%3}{1}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
79

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
80
81
82
\={Dělení záporného čísla zaokrouhluje dolů, nikoliv k nule:}
\py{-7//3}{-3}
\py{-(7//3)}{-2}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
83

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
84
85
\={Vždy platí {\tt (a//b)*b + (a\%b) = a}}
\py{-7\%3}{2}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
86
87
88
89
90
91

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Proměnné}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
92

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
\={Hodnotu výrazu si můžeme pojmenovat:}
\py{a=100\\b=23\\a+b}{23}

\={Obsah proměnné jde měnit:}
\py{soucet=0\\soucet=soucet+10\\soucet=soucet+3\\soucet}{13}

\={Zkrácený zápis:}
\py{soucet+=1\\soucet}{14}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Matematické funkce}

\={Matematická knihovna:}
\py{import math\\math.pi}{3.141592653589793}

\py{math.sin(math.pi / 3)}{0.8660254037844386}

\={Voláme o pomoc:}
\py{help(math.sin)\\help(math)}{}

\={Místo {\tt math.sin} můžeme psát prostě {\tt sin}:}
\py{from math import *\\sin(0)}{}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Klademe Pythonu otázky}

\py{5**7 > 7**5}{True}

\py{cos(0) < 0}{False}

\py{0.8 <= sin(pi/3) <= 0.9}{True}

\py{pi>3 and pi<4}{True}

\py{x>0 or not x>0}{True}

\py{1 == 1}{True}

\py{1 != 2}{True}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Náš první program: počítáme od 1 do 10}

\verbatiminput{first.py}

\bigskip

Odsazování je povinné, udává blokovou strukturu programu.
Pak je jasné, které příkazy jsou uvnitř cyklu, a~které už za ním.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Náš první program: vypisujeme jen sudá čísla}

\verbatiminput{first-even.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Náš první program: zeptáme se, do kolika počítat}

\verbatiminput{first-input.py}

\bigskip

V~uvozovkách se zapisují řetězce (o~nich později).

Funkce {\tt input()} načte řetězec, {\tt int()} ho převede na číslo.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Náš první program: ještě trocha komentářů}

\verbatiminput{first-comments.py}

\bigskip

Od {\tt\#} do konce řádku se vše ignoruje.

Prvni řádek pod Linuxem říká, čím se má soubor spustit.
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
187
188
189
190
191
192

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}