02-cykly.tex 2.35 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
3
4
5
6
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
7
\title{Programování 1: Podmínky a cykly}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Řídicí příkazy: podmínky}

{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\it příkazy}

~

~

Pokud bychom chtěli {\it příkazy} vynechat, můžeme místo nich napsat {\bf pass}.
To je prázdný příkaz.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Řídicí příkazy: řetězení podmínek}

\begin{columns}[t]

\column{0cm}

\column{6cm}

Abychom nemuseli psát:

~

{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad\qquad {\it příkazy}\\
\qquad {\bf else:}\\
\qquad\qquad {\it příkazy}

\column{6cm}

Existuje zkratka:

~

{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf elif} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\it příkazy}

\end{columns}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Řídicí příkazy: cykly}

{\bf while} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}

~

{\bf break} -- vyskočí z~cyklu

~

{\bf continue} -- přejde na další průchod cyklem

~

{\bf while True} -- nekonečný cyklus

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Příklad: testování prvočísel}

\verbatiminput{prvocisla-test.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Příklad: jak funguje else za cyklem}

\verbatiminput{prvocisla-else.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

116
117
118
119
120
121
122
123
\begin{frame}{Příklad: sčítáme posloupnost čísel}

\verbatiminput{posloupnost-soucet.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
124
\end{document}