11-soubory.tex 5.5 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Soubory a výjimky}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
10
\date{2020}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\input ../slidemac.tex

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Soubory}

Soubor je pojmenovaná posloupnost {\bf bajtů} (8-bitových hodnot).

~

Nás budou zajímat hlavně {\bf textové soubory:}

\begin{itemize}

\item Skládají se ze {\bf znaků} převedených na bajty nějakým {\bf kódováním},
nejčastěji:

	\begin{itemize}
	\item ASCII (\uv{\kern1pt anglická abeceda} o~95 znacích)
	\item iso-8859-2 (navíc znaky východoevropských jazyků)
	\item cp1250 (něco podobného specifického pro Windows)
	\item UTF-8 (vícebajtové znaky, pokrývá většinu jazyků světa)
	\end{itemize}

\item Soubor je členěn na řádky, každý končí speciálním {\bf znakem konce řádku}
(pozor, různé operační systémy ukončují řádky různě, ale Python to překládá).

\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Jednoduchý příklad}

\verbatiminput{file-triv.py}

{\bf open} otevírá soubor, dostává:

\begin{itemize}
\item jméno souboru
\item mód přístupu:
	\begin{itemize}
	\item {\tt r} = čtení
	\item {\tt w} = zápis (založí/vyprázdní soubor)
	\item {\tt a} = zápis na konec (append)
	\item {\tt r+/w+} = čtení i zápis
	\item {\tt rb} = binární čtení (bajty, ne text)
	\end{itemize}
\item {\tt encoding=}kódování (default: podle OS)
\end{itemize}

\bigskip

Explicitnimu {\bf close} se můžeme vyhnout takto:

\verbatiminput{file-with.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Co můžeme dělat se souborem}

Metody souborů:

\begin{itemize}

\item {\tt f.write(text)} -- zapíše text

\item {\tt f.read(n)} -- přečte dalších $n$ znaků ({\tt ""} na konci)

\item {\tt f.read()} -- přečte všechny zbývající znaky

\item {\tt f.readline()} -- přečte další řádek (včetně {\tt {\char92}n}) nebo {\tt ""}

\item {\tt f.seek(...)} -- přesune se na danou pozici v~souboru

\end{itemize}

\bigskip

Další operace:

\begin{itemize}

\item {\tt print(..., file=f)}

\item {\tt for line in f:} -- cyklus přes řádky souboru

\end{itemize}

\bigskip

Pozor, řádky končí na {\tt "{\char92}n"}, hodí se zavolat {\tt rstrip()}.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Standardní vstup a výstup}

Vždy je k~dispozici:

\medskip

\begin{itemize}

\item {\tt sys.stdin} -- standardní vstup (odtud čte {\tt input()})

\item {\tt sys.stdout} -- standardní výstup (sem píše {\tt print()})

\item {\tt sys.stderr} -- standardní chybový výstup

\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Formátování}

\py{%
"\{\} leží \{\}".format("kočka", "na okně")
}{%
'kočka leží na okně'
}

\py{%
"\{1\} leží \{0\}".format("kočka", "na okně")
}{%
'na okně leží kočka'
}

\py{%
"\{kdo\} leží \{kde\}".format(kdo="pes", kde="v boudě")
}{%
'pes leží v boudě'
}

\py{%
kdo="lenochod"\\
kde="na větvi"\\
f"\{kdo\} leží \{kde\}"
}{%
'lenochod leží na větvi'
}

\py{%
"\{0:05\} < \{1:05\}".format(1, 2)
}{%
'00001 < 00002'  \cmt{(další varianty viz dříve)}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Hlášení chyb}

{\bf test.py:}

\verbatiminput{test.py}

\medskip

{\bf Po spuštění dostaneme:}

\verbatiminput{test.err}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Výjimky}

Chyba vygeneruje {\bf výjimku}, například těchto typů:

\medskip

\begin{itemize}

\item ZeroDivisionError -- dělení nulou

\item ValueError -- chybný argument (třeba {\tt log(-4)})

\item IndexError -- přístup k~indexu mimo rozsah

\item KeyError -- čtení neexistujícího klíče ve slovníku

\item FileNotFoundError -- otevření neexistujícího souboru

\item MemoryError -- došla paměť

\item KeyboardInterrupt -- běh programu přerušen pomocí Ctrl-C

\end{itemize}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Odchycení výjimky}

\verbatiminput{exception.py}

\medskip

Výjimky jsou objekty, jejich typy jsou třídy.

\medskip

Výjimka se umí převést na řetězec ({\tt print} ji vypíše).

\medskip

Výjimka má atributy (detaily toho, co se stalo a kde).

\medskip

Typy výjimek tvoří hierarchii (třeba {\tt FileNotFoundError} je potomkem {\tt OSError}),
{\tt except} umí zachytit i obecnější typ.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Vyvolání výjimky}

\py{%
raise RuntimeError("Jejda!")
}{%
Traceback (most recent call last):\\
~~File "<stdin>", line 1, in <module>\\
RuntimeError: Jejda!
}

\py{%
assert 1 == 2
}{%
[...]\\
AssertionError
}

\py{%
assert 1 == 2, "Svět se nezbláznil"
}{%
[...]\\
AssertionError: Svět se nezbláznil
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}