Commit 40de7e09 authored by Martin Mareš's avatar Martin Mareš
Browse files

Ještě jeden zapomenutý NTIN

parent 421f395a
...@@ -2,7 +2,7 @@ ...@@ -2,7 +2,7 @@
## Anotace ## Anotace
Přednáška o různých typech algoritmů a jejich časové složitosti (navazuje na TIN060). Přednáška o různých typech algoritmů a jejich časové složitosti (navazuje na NTIN060).
## Sylabus ## Sylabus
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment